Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvod

Prevádzkovateľ elektronického obchodu edovolenky.sk – Cestovná kancelária Desirea s. r. o. (ďalej len CK Desirea) predáva zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej iba CK) v zmysle Zákona o zájazdoch a podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Predávané zájazdy sú organizované príslušnou CK v aktuálne platných cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP).

CK Desirea sprostredkúva ku predávaným zájazdom komplexné cestovné poistenie za podmienok stanovených zmluvnou poisťovňou Európska cestovná poisťovňa.

Obchodné podmienky elektronického obchodu edovolenky.sk upravujú vzťahy vznikajúce medzi zákazníkom a CK Desirea pri objednaní zájazdu.

II. Uzavretie zmluvy

Objednávka - je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany zákazníka. Možno ju spraviť ľubovoľným spôsobom ako napr. vyplnením a odoslaním webového formulára, telefonicky, elektronickou poštou (ďalej len e-mailom), osobne a pod. Objednávka je platná ak sa požadovaný zájazd nachádza v ponuke zastúpených CK a ak dostatočne špecifikuje požadovaný zájazd (uvádza najmä destináciu, termín, hotel, dopravu, doplnkové služby, meno a priezvisko objednávateľa, počet cestujúcich, ich vek v deň skončenia zájazdu a telefonický kontakt na objednávateľa). Za objednávku sa považuje aj doplnená zmluva o zájazde potvrdená objednávateľom, ak jej nepredchádzal návrh, zo strany CK Desirea, na uzavretie zmluvy o zájazde podpísaný CK Desirea. Za novú objednávku sa považuje aj návrh zmluvy o zájazde vypracovaný CK Desirea a sprístupnený zákazníkovi, ktorý zákazník zmenil, upravil alebo doplnil, pričom pôvodný návrh zmluvy stráca platnosť bez ohľadu na to, či zákazník splnil podmienky pre jej uzavretie.

Prijatie objednávky na spracovanie - po obdržaní objednávky a posúdení jej úplnosti CK Desirea neodkladne potvrdí jej prijatie na spracovanie spôsobom podľa pokynov zákazníka. Ak takýto pokyn zákazník nedal, CK Desirea potvrdzuje prijatie objednávky na spracovanie spôsobom, akým obdržal objednávku. CK Desirea neplatné objednávky nevybavuje.

Spracovanie objednávky – prijaté objednávky CK Desirea spracúva v pracovnej dobe v nasledovnom poradí: objednávky prijaté interaktívnym formulárom, osobne, e-mailom, telefonicky v časovom slede v akom boli doručené. Na základe platnej objednávky CK Desirea uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného zájazdu a oboznámi zákazníka s možnosťou uzavretia zmluvy o zájazde a dobou platnosti rezervácie. V prípade nejasnosti v objednávke alebo pri existencii inej skutočnosti, brániacej rezervácii zájazdu CK Desirea kontaktuje zákazníka za účelom informovania o možnostiach zrealizovania objednávky. V prípade, že CK Desirea nebude ani pri opakovanej snahe úspešná o kontakt so zákazníkom bude považovať objednávku za vybavenú.

Uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu – ak si zákazník praje uzavretie zmluvy o zájazde CK Desirea mu vyhotoví a sprístupní písomný návrh Zmluvy o zájazde a Poistnej zmluvy, dobu platnosti návrhu a Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujúce zmluvu o zájazde a Všeobecné poistné podmienky upravujúce Poistnú zmluvu.

Zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh Zmluvy o zájazde alebo Poistnej zmluvy, ktoré mu CK Desirea sprístupnila vo formáte určenom na tlač a musí zachovať jeho stav, ako mu ho vygeneroval objednávkový systém alebo aký obdržal od CK Desirea e-mailom.

Za prijatie návrhu zákazníkom sa považuje písomné doručenie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) a podpísanej Zmluvy o zájazde a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd vrátane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet CK Desirea alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet CK Desirea. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčasnom prijatí návrhu Zmluvy o zájazde zo strany zákazníka.

III. Cestovné poistenie

Cestovné poistenie možno obstarať iba súčasne so zájazdom. Zájazd možno obstarať aj bez cestovného poistenia.

IV. Reklamačný poriadok

Reklamácie služieb poskytnutých CK Desirea je možné podať písomne alebo osobne na prevádzke CK Desirea. K prijatiu reklamácie je oprávnený každý pracovník. Prednostne reklamáciu prijíma pracovník, ktorý službu poskytol, v jeho neprítomnosti vedúci prevádzky prípadne v neprítomnosti vedúceho prevádzky ktorýkoľvek prítomný pracovník. Príjem reklamácie CK Desirea potvrdí podpisom prijímajúceho pracovníka, pričom tento uvedie dátum prijatia, text „Reklamáciu prevzal dňa“, odtlačkom pečiatky a uvedením spôsobu vybavenia. Ostatné reklamácie rieši vedúci prevádzky prípadne konateľ CK Desirea a najneskôr do 30 dní zašle zákazníkovi písomné vyjadrenie o spôsobe jej vybavenia.

Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia VZP organizujúcej CK. CK Desirea nie je oprávnená vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od zákazníka ich postupuje na vybavenie organizujúcej CK.

Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.

V. Platobné informácie

CK Desirea prijíma úhradu ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi podľa uváženia zákazníka:

 • Vkladom hotovosti na účet CK Desirea.
 • Zadaním neodvolateľného príkazu na úhradu na účet CK Desirea prostredníctvom elektronického bankovníctva, prípadne na pobočke svojej banky (v tomto prípade je potrebné doručiť spolu s osobnými údajmi aj doklad o úhrade).
 • Platbou v hotovosti do pokladne v sídle alebo na pobočke CK Desirea.

Identifikačné údaje platby:

 • variabilný symbol: číslo objednávky
 • konštantný symbol: 0308
 • príjemca platby/názov účtu: CK Desirea s. r. o

Bankové spojenie pre tuzemskú platbu:

 • SK14 0900 0000 0050 3762 7045 - Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • SK07 1100 0000 0029 2082 7712 - Tatra banka, a.s.
 • SK16 7500 0000 0040 1082 6568 - Československá obchodná banka, a.s.
 • SK83 0200 0000 0035 3933 7751 - Všeobecná úverová banka, a.s.

VI. Spracovanie a ochrana osobných údajov

CK Desirea, ako správca osobných údajov prehlasuje, že chráni osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré v súvislosti so svojou činnosťou získa, a zaručuje ich plnú ochranu v rámci týchto obchodných podmienok a platných právnych predpisov. CK Desirea upozorňuje zákazníkov, že z dôvodu zvyšovania kvality svojich služieb, sú telefónne hovory nahrávané.

Zákazník berie na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má právo najmä:

 • Požadovať od CK Desirea informáciu, aké jeho osobné údaje spracúva.
 • Vyžiadať si u CK Desirea prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť.
 • Požadovať od CK Desirea vymazanie týchto osobných údajov - tento výmaz bude vykonaný, pokiaľ nebude v rozpore s oprávnenými záujmami CK Desirea.
 • V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na CK Desirea alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Podrobné informácie nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

VII. Alternatívne riešenie sporu

Každý, kto pri kúpe zájazdu alebo cestovných služieb vystupuje ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Podrobné informácie nájdete na stránke Alternatívne riešenie sporu.

VIII. Záverečné ustanovenia

Znenie obchodných podmienok môže CK Desirea meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1. 1. 2020.

Rýchla správa

Prosím, vyplňte všetky povinné polia.

E-mail je v nesprávnom formáte.

Telefón je v nesprávnom tvare, doporučujeme tvar "+421 9xx xxx xxx".

edovolenky.sk - všetky dovolenky na jednom mieste.
Sme skúsený tím odborníkov,
ktorý tu je pre vás už od roku 2009.

rozšírené vyhľadávanie

nerozhoduje

nerozhoduje

rozšírené vyhľadávanie